Fröken Minimalist

Conscious shopping and #whomademyclothes
 

It feels like I have talked a lot about things I have bought recently (the last few months) and I feel like I have to talk a little bit about that before I tell you about my new purchases. I decided to become, and became, a minimalist in 2015. This means that I haven’t bought a lot of new things since then. Instead, I’ve used what I have and continued to declutter. The most important rule to become a minimalist, for me, is to stop buying things(!!!). Because if you declutter and continue to buy things, it will be a never ending story.

 

When you haven’t bought anything except things you really really need for two to three years, there will come a time when your things (from bad quality brands) break (and cant be repaired) and you have to replace them. And here comes the interesting part: when I replace these items I want to buy things made in a sustainable and ethical way (which hopefully will last a long time). I want to tell you about this, because I want us to talk more about these things. We can’t buy clothes (or other things) which are made in a way we don’t want to hear about. Child labour, working for a non-living wage, people being hurt or dying while making our clothes. So when I tell you about my purchases, it isn’t because I want you to go shopping. It’s because I want you to think about what you buy, when you buy it. And I’m not perfect and some things I buy aren’t made in a sustainable way (my phone and laptop for example). I just want us to talk and care about #whomademyclothes and other items we buy.

 

// Swedish //

Det känns som om jag under de senaste månaderna har pratat en hel del om saker jag har köpt och jag känner att jag behöver prata lite om det innan jag berättar om mina nya inköp. Jag bestämde mig för att bli, och blev, minimalist under 2015. Detta innebär att jag inte har köpt speciellt mycket nya prylar sedan dess. Istället har jag försökt att använda det jag har och rensa bort det som inte användes. Den viktigaste regel för att bli minimalist, enligt mig, är att sluta köpa saker(!!!). Annars blir risken att man rensar och fortsätter köpa nya saker, vilket innebär en ond cirkel som aldrig tar slut.

 

När man inte har köpt någonting förutom det man verkligen behöver under två till tre år, så kommer det komma en tid när de saker man äger faller sönder och inte går att laga till slut. Då måste de ibland ersättas. Och här kommer den intressanta poängen: när jag ersätter dessa prylar vill jag köpa saker som är tillverkade på ett hållbart och etiskt sätt (och som förhoppningsvis kommer hålla under en lång tid). Jag vill berätta om detta för er, eftersom jag vill att vi pratar mer om det. Vi kan inte köpa kläder (eller andra saker) som är producerade på ett sätt som vi inte klarar av att höra om. Barnarbete, invidider som inte får ut en skälig lön, människor som skadas eller dör när de gör våra kläder. Så närjag berättar för er om mina inköp, så är det inte för att jag vill att ni ska konsumera mer, utan för att jag vill att ni ska fundera på er köp när ni gör dem. Jag är inte perfekt, utan äger prylar som är ohållbart producerade (min mobil och dator som två exempel). Jag vill bara att vi pratar mer om de som gör våra kläder/prylar och under vilka villkor det sker.

Fair wage is a human right
 
 
Did you know that fair wage is a human rights? In article 7 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), one can read the following:
 
"The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of just and favourable conditions of work which ensure, in particular: 
(a) Remuneration which provides all workers, as a minimum, with: 
(i) Fair wages and equal remuneration for work of equal value without distinction of any kind, in particular women being guaranteed conditions of work not inferior to those enjoyed by men, with equal pay for equal work; 
(ii) A decent living for themselves and their families in accordance with the provisions of the present Covenant; 
(b) Safe and healthy working conditions; 
(c) Equal opportunity for everyone to be promoted in his employment to an appropriate higher level, subject to no considerations other than those of seniority and competence; 
(d) Rest, leisure and reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay, as well as remuneration for public holidays"
 
Despite this being a human right, there are companies that don't pay fair wages to their workers. In the latest report from the Clean Clothes Campaign, it is stated that the workers involved with H&M aren't paid fair wages. H&M is one of the worlds largest retailers. In 2013, they said that all strategic suppliers should be able to pay fair and living wages by 2018. Today is 2018, and it's not quite the reality for the textile workers involved with H&M. The researchers from the Clean Clothes Campaign talked to workers in Bulgaria, Turkey, India and Cambodia which stated that they are not paid a living wage.
 
There is a lot more to read in this report, so if you want to read everything you can find the report here (link).
 
// Swedish //
 
Skälig lön är en mänsklig rättighet
 
Visste ni att det är en mänsklig rättighet att få en skälig lön? I artikel 7 i den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCR) kan läsas följande:
 
"Konventionsstaterna erkänner rätten för var och en att åtnjuta rättvisa och gynnsamma arbetsvillkor, som i synnerhet skall tillgodose
a) ersättning vilken som ett minimum skall ge alla arbetstagare
i) skälig lön och lika ersättning för arbete av lika värde utan åtskillnad av något slag; i synnerhet skall kvinnorna tillförsäkras arbetsvillkor som inte är sämre än männens och erhålla lika lön för lika arbete,
ii) en godtagbar tillvaro för dem själva och deras familjer enligt bestämmelserna i denna konvention,
b) trygga och sunda arbetsförhållanden,
c) samma möjligheter för alla att bli befordrade i sitt arbete till en lämplig högre tjänst utan hänsyn till andra förhållanden än tjänstgöringstid och duglighet,
d) vila, fritid och skälig begränsning av arbetstiden, återkommande betald semester samt lön på allmänna helgdagar."
 
Trots att dessa är fastslagna mänskliga rättigheter, finns det företag sominte betalar skälig lön till de som arbetar med dem. I den senaste rapporten från Clean Clothes Campaign konstateras det att arbetare involverade i H&M:s produktion inte erhåller skäliga löner. H&M är ett av de största klädföretagen globalt. Under 2013 menade de att de vid 2018 skulle kunna erbjuda skäliga löner till de som arbetar inom produktionskedjan. Idag är det 2018 och det är tyvärr inte riktigt så det ser ut för textilarbetare som arbetar med H&M. Utredarna från Clean Clothes Campaign har talat med individer som arbetar i Bulgarien, Turkiet, Indien och Kambodja, vilka har berättat att de inte erhåller skäliga löner. 
 
Det finns mycket mer att läsa om detta, så vill ni läsa mer kan ni finna hela rapporten här (länk).
What does GOTS (The Global Organic Textile Standard) mean regarding human rights?
 
When talking about organic clothes you always hear a lot about GOTS, which stands for the Global Organic Textile Standard. It's the best label there is for organic textile and clothes and includes environmental and social requirements. If you want to buy sustainable clothes, look for this label! If you live in Sweden, I know that Lindex sells some (too few though) clothes with the GOTS label. Of course, you can probably find them at your local sustainable clothing store.
 
GOTS is an international label for clothes and textiles, covering both environmental and social requirements. Products with the GOTS label "organic" must contain a minimum of 95% certified organic fibres, while products with GOTS label "made with organic" must contain a minimum of 70% organic fibres. 
 
The social requirements include conventions of the International Labour Organisation (ILO). ILO is a United Nations agency, dealing with labour issues such as working conditions. I will try to write a dedicated post about the ILO later on.
 
GOTS ensures that the key conventions of the ILO are met by all processors and manufacturers. This means (among other things) that:
 • Employment is freely chosen
 • Freedom of association and the right to collective bargaining are respected
 • Working conditions are safe and hygienic
 • Child labour must not be used
 • Living wages
 • Working hours are not excessive 
 • No discrimination is practised
 • Harsh or inhumane treatment is prohibited
 
 
// Swedish //
 
Vad innebär GOTS avseende mänskliga rättigheter?
När man pratar om ekologiska kläder och textilier kommer ofta GOTS på tal, vilket står för Global Organic Textile Standard. Det är den bästa märkningen som finns för ekologiska textilier och omfattar både miljömässiga och sociala krav. Vill du köpa hållbara kläder, håll utkik efter den här märkningen! Om du bor i Sverige finns det GOTS-märkta plagg på bland annat Lindex (om än alldeles för få). Dessutom finns det säkerligen på din närmsta hållbara butik. 
 
GOTS är en internationell märkning för kläder och textilier, som innefattar både miljömässiga och sociala krav. Produkter med märkningen "organic" måste innehålla minst 95% ekologiskt certifierade fibrer, medan produkter med märkningen "made with organic" måste innehålla minst 70% ekologiskt certifierade fibrer.
 
De sociala kraven som finns innefattar ILO:s kärnkonventioner. ILO, eller Internationella arbetsorganisationen, är en del av FN och fokuserar på arbetslivsfrågor. Jag ska försöka skriva ett inlägg om just ILO senare när tiden finns.
 
GOTS säkerställer att kärnkonventioner av International Labour Organisation (ILO) är uppfyllda av alla producenter och tillverkare. Det innebär bland annat att:
 • Tvångsarbete är inte tillåtet
 • Föreningsfrihet och rätt till kollektiv förhandlingsrätt
 • Arbetsförhållanden är säkra och hygieniska
 • Barnarbete är inte tillåtet
 • En lön som går att leva på
 • Reglerad arbetstid
 • Ingen diskriminering förekommer
 • Förnedrande behandling eller bestraffning är förbjudet