Fröken Minimalist

Fair wage is a human right
 
 
Did you know that fair wage is a human rights? In article 7 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), one can read the following:
 
"The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of just and favourable conditions of work which ensure, in particular: 
(a) Remuneration which provides all workers, as a minimum, with: 
(i) Fair wages and equal remuneration for work of equal value without distinction of any kind, in particular women being guaranteed conditions of work not inferior to those enjoyed by men, with equal pay for equal work; 
(ii) A decent living for themselves and their families in accordance with the provisions of the present Covenant; 
(b) Safe and healthy working conditions; 
(c) Equal opportunity for everyone to be promoted in his employment to an appropriate higher level, subject to no considerations other than those of seniority and competence; 
(d) Rest, leisure and reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay, as well as remuneration for public holidays"
 
Despite this being a human right, there are companies that don't pay fair wages to their workers. In the latest report from the Clean Clothes Campaign, it is stated that the workers involved with H&M aren't paid fair wages. H&M is one of the worlds largest retailers. In 2013, they said that all strategic suppliers should be able to pay fair and living wages by 2018. Today is 2018, and it's not quite the reality for the textile workers involved with H&M. The researchers from the Clean Clothes Campaign talked to workers in Bulgaria, Turkey, India and Cambodia which stated that they are not paid a living wage.
 
There is a lot more to read in this report, so if you want to read everything you can find the report here (link).
 
// Swedish //
 
Skälig lön är en mänsklig rättighet
 
Visste ni att det är en mänsklig rättighet att få en skälig lön? I artikel 7 i den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCR) kan läsas följande:
 
"Konventionsstaterna erkänner rätten för var och en att åtnjuta rättvisa och gynnsamma arbetsvillkor, som i synnerhet skall tillgodose
a) ersättning vilken som ett minimum skall ge alla arbetstagare
i) skälig lön och lika ersättning för arbete av lika värde utan åtskillnad av något slag; i synnerhet skall kvinnorna tillförsäkras arbetsvillkor som inte är sämre än männens och erhålla lika lön för lika arbete,
ii) en godtagbar tillvaro för dem själva och deras familjer enligt bestämmelserna i denna konvention,
b) trygga och sunda arbetsförhållanden,
c) samma möjligheter för alla att bli befordrade i sitt arbete till en lämplig högre tjänst utan hänsyn till andra förhållanden än tjänstgöringstid och duglighet,
d) vila, fritid och skälig begränsning av arbetstiden, återkommande betald semester samt lön på allmänna helgdagar."
 
Trots att dessa är fastslagna mänskliga rättigheter, finns det företag sominte betalar skälig lön till de som arbetar med dem. I den senaste rapporten från Clean Clothes Campaign konstateras det att arbetare involverade i H&M:s produktion inte erhåller skäliga löner. H&M är ett av de största klädföretagen globalt. Under 2013 menade de att de vid 2018 skulle kunna erbjuda skäliga löner till de som arbetar inom produktionskedjan. Idag är det 2018 och det är tyvärr inte riktigt så det ser ut för textilarbetare som arbetar med H&M. Utredarna från Clean Clothes Campaign har talat med individer som arbetar i Bulgarien, Turkiet, Indien och Kambodja, vilka har berättat att de inte erhåller skäliga löner. 
 
Det finns mycket mer att läsa om detta, så vill ni läsa mer kan ni finna hela rapporten här (länk).
Mösstanten

Bra att du uppmärksammar detta. De behöver en nagel i ögat. Fast fashion bygger ju på att producera massor som inte kostar mycket att köpa. Både med tanke på miljön och med tanke på detta måste fast fashion bort. En svår omställning förstås, men nödvändig.

Svar: Mycket klokt formulerat, precis så är det.
Fröken Minimalist

Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*
Blogg-adress